1406-008 Deltaplan 2.0 Erwinia (BO-25.10-003-004)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit onderzoek beoogt kennis te genereren die de pootaardappelen kunnen vrijwaren van infecties met Erwinia (Dickeya en Pectobacterium) bacteriën door: A. via ontwikkeling en applicatie van geavanceerde methodes voor track en trace zicht te krijgen op de herkomst van initiële infecties, B. Via fundamenteel onderzoek zicht te krijgen op de rol van de microflora in het ecosysteem van de aardappelteelt op de weerbaarheid van pootgoed tegen Erwinia’s en op de afbraak van moederknollen, C. Evaluatie van een integrale beheersingsstrategie over meerdere jaren en op meerdere bedrijven.

In twee veldproeven is gebleken dat de herkomst van het pootgoed van invloed is op de mate van expressie van symptomen veroorzaakt door Dickeya. Wanneer pootgoed van een cultivar, maar afkomstig van verschillende locaties, wordt geïnoculeerd met dezelfde dichtheid Dickeya solani en uitgepoot in hetzelfde veld worden er grote verschillen gevonden in ziekte-incidentie. Statistische analyses laten zien dat deze verschillen nauwelijks verklaard kunnen worden uit de fysisch-chemische eigenschappen van het pootgoed. Mogelijk speelt het microbioom een rol. Ook kan de fysiologie van de knol van invloed zijn. Onderzoek naar de rol van het microbioom van het pootgoed in het ontstaan van symptomen moet nog worden afgerond. Wel is reeds duidelijk dat de herkomst van de partijen een belangrijkere rol speelt in het microbioom van (wegrottende) knollen dan de grond. In pootgoed worden relatief hoge dichtheden bacteriën gevonden die antimicrobiële stoffen produceren tegen Dickeya en Pectobacterium. De meeste van de ca. 500 geïsoleerde bacteriën die dit vermogen hebben, zijn inmiddels geanalyseerd. Een relatief hoog aantal behoren tot het genus Pseudomonas.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/151/04/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.