12 Animal Welfare in connected circularity (KB-40-005-012)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het primaire doel van circulaire landbouw is het sluiten van nutriëntenkringlopen. In deze door ecologie gedreven visie (planet) is zorg voor dierenwelzijn (DW) secundair en soms problematisch (vgl. Het ruimen van pasgeboren kalveren in op gras gebaseerde melkveebedrijven in Ierland en Nieuw-Zeeland; RDA, Zienswijze in voorbereiding.) DW zit in een andere pijler van duurzaamheid, d.w.z. maatschappelijke aanvaardbaarheid (people). DW is een belangrijk maatschappelijk aandachtspunt van de huidige intensieve (lineaire) veehouderij. De beoogde Connected Circularity (CC) is een unieke kans om DW aanzienlijk te verbeteren. Dit vereist wel dat landbouwsystemen ontworpen worden in overeenstemming met het aanpassingsvermogen van de dieren en hun positief gemotiveerde, soortspecifieke natuurlijke gedragingen. Daarentegen zou het negeren van DW in de overgang naar CC, door dieren alleen te gebruiken als middel om nutriëntencycli te sluiten, een gemiste kans zijn, niet alleen voor DW, maar ook voor (de maatschappelijke aanvaardbaarheid van) CC. Daarom stellen we voor om de relatie tussen CC en DW te analyseren en te beschrijven in twee wetenschappelijke artikelen: (1) een nauwere focus op de DW-implicaties van het voeren van reststromen aan vee, en (2) een breder beeld met een conceptueel kader dat beschrijft hoe CC zich verhoudt tot DW. In dit laatste artikel zullen we met name bespreken hoe mogelijke conflicten tussen DW en CC kunnen worden opgelost en wat de belangrijkste synergiën tussen CC en DW zijn die bij kunnen dragen aan de algehele duurzaamheid.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.