1 Nutrient Cycle Count - a new indicator for system circularity (KB-40-005-014)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een indicator voor circulariteit van nutriënten in landbouwsystemen (CyCt), en het documenteren van verbanden tussen deze indicator en bestaande duurzaamheids-, efficiëntie- en (indien voorhanden) circulariteits-indicatoren. CyCt is het aantal keer dat een nutriënt rondgaat in een systeem voordat het verdwenen is via product-export of verlies. Dit project richt zich op het kwantificeren van stikstof en fosfor stromen in gewas-bodem systemen, in gewas-bodem-dier systemen, en in de Nederlandse landbouw als geheel. Daarnaast wordt de potentiële impact verkend van het hergebruik (door de landbouw) van nutriënten uit urbane reststromen. Samenwerking wordt voorzien met het KB project over indicatoren voor circulariteit.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.