1-3C-2 Engage4Bio (cofin) (KB-34-011-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

Engage4Bio is gericht op een beter begrip van en betrokkenheid bij de perspectieven van de circulaire bio-economie, door samenwerken en leren met maatschappelijke partners in een regionale setting. Het project kent 4 fasen: (1) de kaders, gericht op het inzichtelijk maken van de achterliggende concepten van circulaire bio-economie; het perspectief en de condities voor implementatie in een regionale setting; de rol van creativiteit en design bij leren en bewustwording); (2) de ontwikkelpaden (co-creatie van regionale toekomstvisie, samen met regionale partners; versterken van kennis en vaardigheden binnen regionale netwerken; opzet van bewustwordingstrajecten en trainingsprogramma’s); (3) opstellen en uitvoeren van programma van regionale activiteiten en projecten (gericht op vergroten van bewustzijn en brede maatschappelijke betrokkenheid bij regionale circulaire bio- economie, zoals evenementen en trainingen). (4) uitwisseling tussen regionale cases en delen van uitkomsten en inzichten met het nationale en EU beleid, netwerken en activiteiten.

 

Het project leidt tot:

  1. a) Inzichten in optimaal benutten van biogrondstoffen en zij- en restromen in regionale ketens en kringlopen, gericht op optimale verwaarding en op vastlegging en reductie van CO2;
  2. b) Organisatieprincipes en concepten voor regionale implementatie van circulaire bio-economie strategie;
  3. c) Leer- en ontwikkelingsprincipes en formats voor vergroten van het maatschappelijk bewustzijn van de perspectieven van de circulaire bio-economie, en voor het opleiden en trainen van betrokkenen binnen regionale netwerken;
  4. d) formats voor implementatie binnen regio’s om het perspectief en de brede waarden van circulaire bio-economie te laten zien.

 

Het consortium en de cases binnen Engage4Bio zijn zo samengesteld dat een breed palet aan biogrondstoffen en toepassingsgebieden wordt bestreken. Houttoepassingen in interieurs in Oostenrijk (Cluster Upper Austria, Houtcluster), agrofood toepassingen in Hongarije (Bioeconomy Cluster), circulair textiel in Nederland (Groene Metropoolregio), marine biogrondstoffen in Italie (Sicilië) en biobased verpakkingen in Finland (Circular Region Helsinki - Usama);

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.