1-3C-2 (Bio)-chemische recycling van producten (KB-34-011-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Polyethyleenfuranoaat is een biobased polycondensatie polymeer dat in de nabije toekomst een enorme potentie heeft op de polymeermarkt als het gaat om het vervangen van tientallen miljoenen tonnen uit fossiele bronnen geproduceerde polyethyleentereftalaat (PET) voor toepassingen als onder meer het verpakken van voeding en als textiel. Dit project onderzoekt de mogelijkheden om PEF aanwezig in afvalstromen te depolymeriseren in monomeren, die geschikt zijn voor hergebruik. Hierbij worden zowel chemische als ook enzymatische processen onderzocht. Back-to-monomer recycling voorkomt het verlies van waardevolle componenten en verhoogt daarmee het circulaire karakter van de PEF value chain. Het is onze verwachting dat PEF monomeren teruggewonnen moeten worden uit afvalfracties die ook PET bevatten. Daarnaast zal PEF ook verwerkt gaan worden in materialen die naast PEF ook andere polymeren, zoals polyamiden, bevatten. Speciale aandacht zal in dit project daarom gaan naar methoden om selectief PEF te depolymeriseren in genoemde mengsels. Tenslotte zal ook het isoleren en zuiveren van de monomeren een centrale rol spelen, aangezien dit essentieel is voor het opnieuw gebruiken van de monomeren in nieuwe hoogwaardige polymeren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.