1-3B-2 Ontwikkeling van een evaluatiekader voor (de productie van) organische meststoffen (KB-34-010-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

In deze studie wordt een methode ontwikkeld en getoetst waarmee (verwerkte) organische producten worden vergeleken met regulier gebruikte landbouwproducten (mest, compost, etc.) op basis van hun impact op de bodemkwaliteit en de daarmee samenhangende landbouwkundige, milieukundige en economische aspecten. Dit instrument zal een handvat bieden aan de Rijksoverheid op het gebied van toelating van meststoffen tot de markt, aan de landbouwer ten aanzien van productkwaliteit, bemestingswaarde en bodemvruchtbaarheid en aan de handel, pachters en de consument ten aanzien van duurzaam gebruik van onze landbouwgronden en voedselproductie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.