1-3A-5 BRISK (cofin) (KB-34-009-007, KB-34-009-005)

Project: LNV project

Project Details

Description

De visie van BRISK2 (www.brisk2.eu) is om een Europese bioraffinage onderzoeksinfrastructuur te realiseren door virtuele koppeling van 55 bestaande lab, pilot en demo onderzoeksfaciliteiten bij 15 toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen. Hierdoor kunnen bestaande onderzoeksinfrastructuren beter worden benut en onderzoeksbudget efficiënter worden ingezet. De focus ligt op de valorisatie van agroresiduen, procesresiduen en high-potential biomassa land- en aquatische gewassen voor de co-productie van geavanceerde biotransport-brandstoffen en added-value biobased producten (eiwitten, chemicaliën, materialen). Marktpartijen (biomassa leveranciers, MKB, industrie, bioproducenten, universiteiten en onderzoeksinstellingen) worden gezamenlijk in de gelegenheid gesteld om onderzoeksprojecten te definiëren en deels betaald door de EC te laten uitvoeren door en in de installaties van de deelnemende projectpartners. Naast inzet van genoemde onderzoeksinfrastructuur wordt er tevens een gezamenlijk onderzoeksprogramma uitgevoerd op het gebied van biomassa karakterisering, vergisting, fermentatie, verbranding, vergassing, pyrolyse, katalytische conversie, proces-integratie, co-productie bioenergie en bioproducten via efficiënte bioraffinagetechnologie en integrale ketenanalyse en keten-optimalisatie. Wageningen Food and Biobased Research richt zich qua onderzoek m.n. op de afscheiding en valorisatie van eiwitten uit eiwitrijke grondstoffen; terwijl het voor Transnational Access haar voorbehandellings-/fractionerings, tegenstroomextractie- en diverse fermentatiefaciliteiten, alsmede haar analysefaciliteiten, ter beschikking stelt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.