Project Details

Description

Dit project beoogt grip te krijgen op de rol van het microbioom met betrekking tot veerkracht van planten en dieren in termen van meetbaarheid, stuurbaarheid en inzicht in de mechanismen. Binnen dit project wordt voor plant en dier dezelfde benadering toegepast, waarin in de eerste fase de associatie tussen omgevingsinterventies, microbioom samenstelling en weerbaarheid wordt onderzocht. De projecten hebben een gelijke benadering en zijn complementair. In de tweede fase, 2020 en verder, zal door het verbinden van technieken en uitwisseling van plant- en dierkennis een gemeenschappelijke benadering worden gezocht in het onderzoek naar functionaliteiten (wat betekent een veranderende microbioom samenstelling voor gezondheid (plant en dier) en gedrag (dierenwelzijn)), en wordt niet alleen naar bacteriepopulaties gekeken, maar ook naar virussen, schimmels en protozoën, en de onderlinge interacties (netwerken). Hierbij kunnen plant en dier van elkaar leren omdat kennis van de diverse aspecten verschillend ontwikkeld is voor plant en dier.

Het onderdeel dier richt zich in 2019 op (1) de ontwikkeling van gedragsmatige, fysiologische, microbioom en immunologische indicatoren voor veerkracht en welzijn van vleeskuikens (en toepassing bij leghennen), in afstemming met onderzoek naar indicatoren voor veerkracht bij andere diersoorten/in andere biologische systemen; en (2) het bepalen van de relatie tussen veerkracht, microbioom en het ervaren van positieve emoties (dus: welzijn) bij vleeskuikens in nieuwe houderijsystemen inclusief broedsystemen. Na 2020 wordt de kennis verder ontwikkeld voor en toegepast in de ontwikkeling van nieuwe, circulaire en klimaatneutrale productiesystemen. Plant en dier werken vanaf 202 onder andere samen aan de ontwikkeling van analysetechnieken gericht op het bepalen van de functionaliteit van het microbioom. Vanaf 2020 wordt niet alleen wetenschappelijke output gegenereerd, maar ook gewerkt aan nieuwe samenwerkingsverbanden met private partners, dus het genereren van nieuwe businesskansen voor WUR.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20