1-2D-2 Farm and Forestry as Carbon Sinks (KB-34-008-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het kader van het Kennis Basis programma Towards a circular climate positive society ontwikkelt dit project Farm and Forestry as Carbon Sinks Living Labs een evaluatieraamwerk waarmee provincies en ketenpartijen hun sturingsmogelijkheden voor de transitie naar een koolstofarme of koolstof neutrale landbouw en bosbouw kunnen bepalen en in hoeverre de living labs die zij ondersteunen hier een bijdrage aan leveren.

Het evaluatieraamwerk en bijbehorende omschrijving beschouwt zowel de sturing op primaire productiemaatregelen, bedrijfsvoering en samenwerkingsmaatregelen op regionaal niveau. Tevens laat het de verwachte effecten daarvan in termen van vastlegging of reductie van CO2 emissies en mogelijke trade-offs met gewasproductie en biodiversiteit zien en mogelijke win-win situaties. Een belangrijk aspect van het te ontwikkelen evaluatie raamwerk is dat er verschillende niveaus onderscheiden moeten worden (individuele bedrijfsniveau naar regionale niveau) waardoor het ook inzicht geeft in de opschaalbaarheid en barrières die hierop treden. Speciale aandacht wordt gegeven aan de rol van living labs aan de transitie omdat provincies deze ondersteunen als mechanisme om nieuwe productiemethoden te ontwikkelen, toe te passen of op te schalen. Het gezamenlijk leerproces dat plaatsvindt in living labs is een belangrijke mechanisme waarmee de barrières verkend worden. Het evaluatieraamwerk zal getoetst worden in een aantal Living Labs, waarin reeds nieuwe praktijken en maatregelen worden getest en geïmplementeerd voor een koolstof neutrale of koolstofpositieve landbouw. In 2021 gaat Wageningen Research verder met 3 bestaande living labs de Groene Cirkels (Kaas & Bodemdaling en Duurzame Fritesketen) en de Boerderij van de Toekomst voor het ontwikkelen van het raamwerk voor de landbouw. De verkenning van kansen voor een Living Lab Bos en Houtbouw wordt voortgezet en komt zo mogelijk tot afspraken rondom de verdere ontwikkeling van het raamwerk voor de bosbouw in 2022. Op het uiteindelijke evaluatieraamwerk kunnen provincies en ketenpartijen (bijv. een zuivelcoöperatie) leunen voor hun sturing op CO2 vastlegging, circulariteit en gewenste lokale en regionale productie; in relatie tot klimaatmitigatiedoelen en eventuele afwentelingen naar andere doelen en bij hun evaluatie van living labs en pilots die zich richten op deze transitie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21