1-2D-1 Soil biology as basic element for resilient cropping systems and C-sequestration (KB-34-008-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project richt zich op het ontwikkelen van meer weerbare plantaardige productiesystemen middels het verhogen van de organische stof kwantiteit en kwaliteit in de bodem, met als doel het krijgen van meer inzicht in de bijbehorende biologische processen. Bodembiologische processen bepalen de omzetting van de organische materialen in de bodem, en zijn daarmee cruciaal zowel voor een gezonde gewasgroei als bij de vorming van stabiele koolstofverbindingen in de bodem. Diverse bodembiologische parameters en hun relatie met gewas- en bodemparameters zullen worden bepaald. Voor verhoging van de organische stof worden verschillende typen dierlijke mest en organische reststromen gebruikt, mede in het kader van circulariteit. Andere maatregelen om de organische stof in de bodem te verhogen, zoals gereduceerde grondbewerking en gebruik van groenbemesters, zullen worden geëvalueerd, gebruikmakend van bestaande lange-termijn experimenten.  

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.