1-2C-6 Het Ronde Landschap (KB-34-007-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Steden staan voor grote opgaven zoals groeiende bevolkingsdruk, energietransitie, verdichting, het voorkomen van wateroverlast en hittestress en het teruglopen van de biodiversiteit. Ook het landelijk gebied kent zijn uitdagingen. Wateroverlast of juist watertekort zorgen voor problemen in de landbouw en veranderende temperaturen en waterbeschikbaarheid beïnvloeden de biodiversiteit. Verder is er de noodzaak om meer circulair om te gaan met primaire bronnen door het sluiten van kringlopen.

 

Het landschap en de natuur bieden allerlei oplossingen die kunnen helpen om deze opgaven effectief en duurzaam het hoofd te bieden. Het Ronde Landschap onderzoekt groene en landschapsgestuurde klimaatadaptieve oplossingen, die tevens een bijdrage leveren aan de biodiversiteit of aansluiten bij het circulair gebruik van water, nutriënten en biomassa.

 

Het Ronde Landschap gaat uit van een zogenoemde landschapsgestuurde aanpak, waarbij de nadruk ligt op het gebruiken en stimuleren van natuur of groen voor klimaatadaptatie. Bij nature-based solutions wordt vaak gezocht naar oplossingen binnen het schaalniveau van het projectgebied. In Het Ronde Landschap gaan we ook zoeken naar oplossingen op een hoger schaalniveau, namelijk het landschapsniveau.

Met name op de hoge zandgronden is het van belang om te zoeken naar ruimtelijke relaties op dit hogere schaalniveau. Oplossingen voor lager gelegen gebieden zijn namelijk vaak juist te vinden door een beter begrip van de processen en de eigenschappen van het landschap in hogere gebieden, bijvoorbeeld in het geval van wateroverlast in steden die liggen aan de benedenloop van beken. In Het Ronde Landschap nemen we de lokale eigenschappen in de bodem en hydrologie mee in het vinden van oplossingen de horizontale landschappelijke relaties. Dit noemen we de landschapsgestuurde gebiedsontwikkeling.

 

Om bij het zoeken naar passende oplossingen zowel de regionale als de stedelijke omstandigheden mee te kunnen nemen en met elkaar te kunnen verbinden, werkt Het Ronde Landschap in minimaal twee casestudies op verschillende schaalnivos. De cases worden zodanig geselecteerd dat ze aan te elkaar te relateren zijn, elkaar kunnen informeren en inspireren. Dit project richt zich op twee case studies op de hoge zandgronden, omdat hier de relatie tussen bovenstroomse gebieden en (vaak benedenstrooms gelegen) steden van groot belang is bij het zoeken naar oplossingen. De cases zijn projecten die door WUR worden uitgevoerd voor externe opdrachtgevers.

 

Het project Het Ronde Landschap biedt de mogelijkheid om meer te kunnen leren over de verschillen en overeenkomsten tussen deze cases: We verkennen de behoeften, de context en reikwijdte van dit type projecten; we voegen de doelstelling op het gebied van circulariteit en natuurinclusiviteit toe of werken deze verder uit; we trekken conclusies over de kennis, methoden en tools die worden gebruikt en komen we tot aanbevelingen voor verbetering daarvan.

 

We zien de cases als een sociaal-ecologisch systeem. Om oplossingen te bedenken voor opgaven in de gebieden die de cases bestrijken is het daarom van groot belang om dit in samenwerking met belangrijke actoren (overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties) in deze gebieden te doen. We zoeken naar oplossingen die gebruik maken van natuurlijke processen in het landschap en die een integraal antwoord zijn voor meerdere opgaven op het gebied van adaptatie, biodiversiteit en/of circulariteit. Daarnaast onderzoeken we hoe Het Ronde Landschap bijdraagt aan het bredere transitieproces in de casestudie gebieden naar meer biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie. Daaruit trekken we lessen of en hoe de landschapsbenadering bijdraagt aan de transitie van gebieden naar een biodiverse, circulaire en klimaatadaptieve samenleving.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21