Project Details

Description

De groei van de wereldbevolking zal leiden tot een toename van de wereldwijde vraag naar voedsel. Maatschappijen staan ​​dan ook voor de uitdaging om de voedselproductie te verhogen en efficiëntiestappen door te voeren. Deze verhoging dient te worden bereikt in de context van een groeiend aantal risico's in verband met klimaatverandering, concurrentie, schaarste aan hulpbronnen en de noodzaak om de ecosystemen van de wereld te behouden. Dit vraagt ​​om een ​​transitie van traditionele (lineaire)-naar circulaire en slimme klimaat-bestendige voedselproductiesystemen.  

 

Er wordt verwacht dat mariene hulpbronnen, wat voornamelijk laag trofische mariene organismen zijn, zullen bijdragen aan (1) voedselveiligheid; (2) beschikbaarheid van voedsel; (3) efficiënt gebruik van hulpbronnen; (4) beschikbaarheid van micronutriënten; (5) gezondheid en (6) voedselkwaliteit. De verwachting is dat de productie de komende decennia zal toenemen. De mate waarin dit zal gebeuren zal door verschillende organisaties en instellingen een onderwerp van discussie zijn.  

Van laag-trofische organismen in het algemeen wordt beweerd dat ze ecosysteemdiensten en aanverwante compromissen leveren die van toegevoegde waarde zijn voor de ontwikkeling van nieuwe productiemogelijkheden. Ook wordt voorzien dat de productie zal toenemen/stabiliseren, rijpen, optimaliseren en ontwikkelen als gevolg van de rijping van de sectoren en wettelijke en sociale verplichtingen. Dit zorgt voor de implementatie van nieuwe benaderingen, beleidsontwikkeling en het potentieel om meerdere positieve aspecten van dit type productie te integreren. 

Momenteel komen er al lage trofische mariene hulpbronnen in het voedselsysteem terecht maar optimalisatie, circulariteit en efficiëntie bevinden zich nog in de kinderschoenen. Al met al vragen de ontwikkelmogelijkheden om een ​​transitie van traditionele (lineaire), naar circulaire en klimaat-bestendige voedselproductiesystemen.  

 

 

Mariene hulpbronnen spelen om meerdere redenen een belangrijke rol in circulaire en klimaatbestendige voedselproductiesystemen, aangezien ze:  

1) bijdragen aan circulariteit in voedselproductiesystemen;  

2) efficiënt zijn in het verspreiden van nutriënten en het accumuleren van deze nutriënten tot biomassa (laag in de voedselketen);  

3) een vitale functie hebben bij het sluiten van de nutriëntenkringloop tussen land en zee aangezien ze groeien op nutriënten die via rivieren afvloeiing in de zee;  

4) kunnen geacht worden mogelijke koolstofbronnen op te slaan of vast te leggen en koolstofemissie kunnen verminderen wanneer ze toegepast worden in een circulair systeem;  

5) voordelen voor de gezondheid van planten en dieren bieden wanneer ze toegepast worden in het productiesysteem. Dit zal op zijn beurt de efficiëntie verhogen, de robuustheid en een emissiereductie als gevolg.  

 

Op ecosystemen gebaseerde benaderingen, waaronder de productie van mariene hulpbronnen, vereisen een boost en optimalisatie van de productie om de toekomstige mariene productiviteit te verhogen en te ondersteunen. Het gebruik van geïntegreerde benaderingen om de voedselproductie zowel op het land als op zee te stimuleren, vraagt ​​om implementatie. Voedselproductie in regio's met verzilting is goed te combineren met mariene productiemogelijkheden. Mariene hulpbronnen kunnen helpen om de ecologische voetafdruk van verschillende producten te verkleinen, echter vervangingsstrategieën voor producten vereisen nieuwe verwerkingsroutines en organisatie capaciteit om toekomstige markten te sensibiliseren. Dit project geeft richtlijnen/concepten om de mate van circulariteit en klimaatbestendigheid integraal te beoordelen en waar mogelijk te valideren. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.