1-2A-2 Cost-effective options for increased closing of the carbon, nitrogen and phosphorous cycle (Pcycles) (KB-34-005-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project willen we de kosteneffectiviteit van verschillende opties bestuderen om de N en P-cyclus op boerderij- en regionale schaal te sluiten en nagaan wat de effecten van deze opties op de nationale N en P stromen zijn. De nadruk ligt op een evaluatie van kosteneffectieve opties voor het sluiten van de N- en P-cyclus door: (i) verhoogde N- en P-gebruiksefficiënties van grond naar gewas en van voedergewas naar dier en (ii) verbeterde recycling van P in slib om daarmee de P verspilling tegen te gaan, (iii) terugwinning van N en P uit mest en overige organische meststoffen (zoals compost en slib), inclusief export van N en P meststoffen die daarbij worden geproduceerd en (iv) veranderingen in dieet. De evaluatie zal worden gekoppeld aan de gerelateerde stromen van koolstof (C), beschikbaar in mest en slib, door de effecten van verschillende opties op de C-bodembalans te beoordelen. De evaluatie vindt plaats door rekening te houden met de gewenste politiek om het organische koolstofgehalte in de bodem op peil te houden en bij voorkeur te laten toenemen met het oog op koolstofvastlegging (4 promiel initiatief). Naast C, N en P, zullen de verschillende maatregelen ook worden geëvalueerd in termen van totale broeikasgasemissies (CO2, CH4 en N2O) vanuit stallen, mestopslagen en bodems in de Nederlandse landbouw. Emissies door mest verwerking, mest transport en machinegebruik worden niet meegenomen. Wel zal gekeken worden naar de uitwisseling tussen land en zee van fosfor en stikstof.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21