1-2A-1 Peatlands in the new circulair an climate positive productions systems (GREENDEAL) (KB-34-005-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

De uitdaging is: hoe kan veengrond worden gebruikt in een circulaire en klimaatneutrale maatschappij? Kunnen we het effect berekenen van oplossingen en klimaatverandering? De doelstelling is om strategieën en tools te ontwikkelen voor het gebruik van veengronden in circulaire agri&food systemen, met efficiënt gebruik van water en nutriënten en beperking van broeikasgasemissies en koolstofverliezen. Een toolbox wordt opgeleverd met mogelijkheden en oplossingen maar ook modellen om oplossingen door te rekenen en te evalueren die ten dienste staan aan de implementatie van de technieken in de praktijk. Dat kunnen technische oplossingen zijn, maar ook een verandering van het landgebruik. Hiervoor wordt onder andere de model-combinatie SWAP-Animo verbeterd en uitgebreid aan de hand van veld- en labproeven. Daarvoor worden de metingen aan veldproeven met pompgestuurde onderwaterdrainage uitgebreid en verdiept. Op deze wijze wordt deze oplossing ook verder onderbouwd en bruikbaar gemaakt. Het project wordt gecombineerd en levert aan NWO/NWA project LOSS (Living on Soft Soils), Regiodeal Groene Hart projecten, het NOBV project (Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) en diverse andere veenprojecten om de kennis te gebruiken en verder te verdiepen. Voor ondiepe veengronden en moerige gronden worden oplossingen gezocht in het veranderen van het gangbare systeem, zoals het implementeren van natte teelten of grondbewerkingen, zoals begraven van de veenlaag door omkering van het bodemprofiel en/of mogelijkheden voor alternatief landbouwkundig gebruik. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.