1-1D-9 EU4Advice (cofin) (KB-34-004-021)

Project: LNV project

Project Details

Description

Voortbouwend op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) na 2020, de F2F-strategie en de Green Deal maar ook op beleidsontwikkelingen op nationaal niveau (zoals de Taskforce korte ketens), zal het EU4Advice-project methodes en instrumenten ontwikkelen met als doel de opschaling van korte ketens in voedselvoorziening. Er wordt vooral inhoudelijk bijgedragen aan nieuwe kennis voor onafhankelijke adviseurs in korte ketens in voedselvoorziening: win-win constructies die zorgen voor een beter verdienmodel voor de boer, kringlopen sluiten op regionaal niveau, transport- en milieukosten verlagen en die zorgen voor een weerbaar voedselsysteem in tijden van pandemieën, oorlog en klimaatverandering. Boeren en consumenten leggen deels de link tussen korte ketens, klimaat adaptatie en mitigatie van negatieve milieu effecten en onafhankelijke adviseurs hebben onvoldoende kennis in huis om advies te kunnen geven op alle onderwerpen. Om die reden richt het project zich op adviseurs in korte ketens in voedselvoorziening en gaat hen  bijeenbrengen in een EU netwerk voor kennisuitwisseling. Ketenverkorting in voedsel is een middel voor boeren om hun onderhandelingspositie in de keten te verbeteren. Voor consumenten draagt het bij aan transparantie van het voedsel systeem, en aan de kwaliteit en veiligheid van hun voedsel. Opschaling van korte ketens betekent dat politieke en maatschappelijke belemmeringen moeten worden aangepakt. EU4Advice zal de relevante stakeholders instrumenten aanreiken om deze belemmeringen aan te pakken. Door middel van een multi-actorbenadering waarbij adviseurs, beleidsmakers, onderzoekers, boeren en consumenten samenwerken in zogenaamde living labs, wil EU4Advice de basis leggen voor de oprichting van een EU-netwerk van Short Food Supply Chain (SFSC)-adviseurs dat op passende wijze gestructureerd zal zijn en verbonden zal zijn met een verscheidenheid aan belanghebbenden binnen de nationale ketens. Hierin past EU4Advice het "GAIN-overgangsmodel" toe om de succesvolle implementatie te begeleiden op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en Europees.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/22