If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1990 2019

Filter
Report
2019

Evaluatie programma landbouwstructuurversterking Overijssel

Boonstra, F. G., van Os, J., Prins, H., Rijk, P. J. & Vogelzang, T. A., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2941)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie: beschrijving mestverdelingsmodule INITIATOR versie 5

Kros, H., van Os, J., Voogd, J. C., Groenendijk, P., van Bruggen, C., te Molder, R. & Ros, G., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 95 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2939)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zonneparken natuur en landbouw

van der Zee, F., Bloem, J., Galama, P., Gollenbeek, L., van Os, J., Schotman, A. & de Vries, S., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2945)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018

van der Peet, G., Leenstra, F., Vermeij, I., Bondt, N., Puister, L. & van Os, J., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 109 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1134)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Rekenregels rundvee voor de Landbouwtelling : verantwoording van het gebruik van het Identificatie & Registratiesysteem

van Os, J., Bartholomeus, M. G. T. M., Jeurissen, L. J. J. & van Reenen, C. G., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 91)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016
Open Access

Geografisch informatiesysteem voor de emissieregistratie van landbouwbedrijven; GIABplus-bestand 2013 – Status A

van Os, J., Jeurissen, L. J. J. & Naeff, H. S. D., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 65 p. (WOt-technical report; no. 66)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) : gebruikershandleiding 2010

Gies, T. J. A., van Os, J., Smidt, R. A., Naeff, H. S. D. & Vos, E. C., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kan het natuurbeleid tegen een stootje? enkele botsproeven van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur

van Os, J., Schrijver, R. A. M. & Broekmeyer, M. E. A., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 76 p. (WOt-technical report; no. 49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Afstand veehouderij tot woningen

van Os, J., Smidt, R. A. & Jeurissen, L. J. J., 2014, Wageningen: Alterra. 5 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling grondgebruik en – bezit. Herijking EHS. Tussenrapportage WOT-04-011-036.44

van Os, J., Schrijver, R. A. M. & Broekmeyer, M. E. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 91)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2013

Boer als bondgenoot : handvatten voor een goede relatie met de omgeving bij bedrijfsontwikkeling of -verplaatsing

van der Peet, G. F. V., Vogelzang, T. A., de Lauwere, C. C., Janssen, A. P. H. M. & van Os, J., 2013, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 42 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 699)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Impact GLB2013+ op het areaal landbouwgrond in Nederland : onderzoek naar de effecten van de nieuwe definitie landbouwgrond

Meijer, M., Janssen, H., van Os, J., Schuiling, C. & Staritsky, I. G., 2013, Wageningen: Alterra. 68 p. (Alterra-rapport; no. 2451)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling grondgebruik- en bezit herijkte EHS. Tussenrapportage WOT-04-011-036.24

van Os, J., Broekmeyer, M. E. A., Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W., Schrijver, R. A. M. & Naeff, H. S. D., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag workshop Handelingsperspectieven overheid duurzame veehouderij

Borgstein, M. H., Kuindersma, W. & van Os, J., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2011
Open Access

Grootschalige veehouderij in Nederland : aantal bedrijven, locaties en milieuvergunningen

van Os, J. & Gies, T. J. A., 2011, Wageningen: Alterra. 30 p. (Alterra-rapport; no. 2243)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Berekeningen stikstofdepositie voor Plan MER gemeente Midden-Drenthe

Hoefs, R. M. A., van Os, J., Voogd, J. C. H., Vos, E. C. & Gies, T. J. A., 2010, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 68 p. (Alterra-rapport; no. 2119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landschappelijke effecten van ontwikkelingen in de landbouw

Agricola, H. J., Hoefs, R. M. A., van Doorn, A. M., Smidt, R. A. & van Os, J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-werkdocument; no. 215)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Inventarisatie en beheerskosten van landschapselementen

de Jong, J. J., van Os, J. & Smidt, R. A., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 82 p. (WOt-werkdocument ; no. 138)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kavelruil en landschap : een korte verkenning naar ruimtelijke effecten van kavelruil

Hoefs, R. M. A., van Os, J. & Gies, T. J. A., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 41 p. (WOt-werkdocument; no. 147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Rapportage bedrijfsinformatie weidevogelgebieden

van Os, J., Naeff, H. S. D., Sierdsema, H. & van 't Veer, R., 2008, Wageningen: Alterra. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Megastallen in beeld

Gies, E., van Os, J., Hermans, T. & Olde Loohuis, R. J. W., 2007, Wageningen: Alterra. 45 p. (Alterra-rapport; no. 1581)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2002

Waterkansen in het SGR2; potenties voor realisatie van de wateropgaven

van der Gaast, J. W. J., Massop, H. T. L., van Os, J., Stuyt, L. C. P. M., van Bakel, P. J. T. & Kwakernaak, C., 2002, Wageningen: Alterra. 88 p. (Alterra-rapport; no. 558)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2001

Bospaden voor bosplanten; bospaden en -wegen als transportroute, vestigingsmilieu, refugium en uitvalsbasis voor bosplanten

Bijlsma, R. J., van Blitterswijk, H., Clerkx, A. P. P. M., de Jong, J. J., van Wijk, M. N. & van Os, L. J., 2001, Wageningen: Alterra. 99 p. (Alterra-rapport; no. 193)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Integraal toetsingskader milieu Winterswijk : een analyse van Winterswijk en omliggende gemeenten voor stank, ammoniak, nutriënten en watersystemen

van Os, J., Coenen, P., Gies, T. J. A., Massop, H. T. L., Schoumans, O. F. & Noij, I. G. A. M., 2001, Wageningen: Alterra. 94 p. (Alterra-rapport; no. 280)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2000

Proef op de zon : indicatoren voor de kwaliteit van de groene ruimte

Hoogeveen, Y. R., van der Beek, H., van den Berg, A. E., van Eupen, M., Farjon, H., Goossen, C. M., Langers, F., van Os, J., Steenvoorden, J. H. A. M. & Vreke, J., 2000, Wageningen: Alterra. 88 p. (Alterra-rapport; no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Toetsingskader reconstructie; criteria voor de beoordeling van de effecten van de reconstructie van de varkenshouderij op ruimtelijke kwaliteit

Hoogeveen, Y. R., van Os, J., Bethe, F. H., Farjon, J. M. J., Hermans, C. M. L., Leopold, R., Langers, F. & Noij, I. G. A. M., 2000, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1999

De aquarel; verkennende studie ten behoeve van het waterbeleid van het ministerie van LNV

van Bakel, P. J. T., van der Gaast, J. W. J., Hellegers, P. J. G. J., Kwakernaak, C., Mulder, M., van Os, J., Roest, C. W. J., van der Windt, N. P. & Ypma, K. W., 1999, Wageningen: Staring Centrum. 132 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vijf jaar monitoring in de natuurboszone van het Amsterdamse bos

Koop, H. & van Os, L. J., 1999, Wageningen: IBN-DLO. 67 p. (IBN-rapport; no. 466)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1998

Grondgebruikersinventarisatie Zuidwolde-Zuid; gebied 244

van Os, J. & Hamminga, W., 1998, Wageningen: SC-DLO. (Rapport; no. 615)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Instrumenten voor het bepalen van kosten en baten van herstelmaatregelen voor verdroging; samenvattende notitie thema 12

van Os, J., 1998, Wageningen: SC-DLO. 17 p. (NOV-rapport; no. 12-6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1997

Kosten van waterhuishoudkundige maatregelen tegen verdroging

van Os, J., van der Heijden, T. G. C., van der Gaast, J. W. J. & van Bakel, P. J. T., 1997, Den Haag: Sdu uitgevers. 66 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring Groene Ruimte; pilotstudie voor twee gebieden

Bischoff, N. T., Dammers, E., van Eck, W., van Os, J. & Pijl, J., 1997, Wageningen: DLO-Staring Centrum. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijk analysekader landbouw-milieu; de mestproblematiek; achtergrondrapport

van Os, J., Nij Bijvank, R. A. F., Roos, J. & van Eck, W., 1997, Wageningen: SC-DLO. 135 p. (Rapport; no. 434.2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ruimtelijk analysekader landbouw-milieu; de mestproblematiek; beleidssamenvatting

van Os, J., Nij Bijvank, R. A. F., Roos, J. & van Eck, W., 1997, Wageningen: SC-DLO. 33 p. (Rapport; no. 434.1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Start monitoring omvormingsbeheer Staphorst

Koop, H. G. J. M., van Os, L. J. & Clerkx, A. P. P. M., 1997, Wageningen: DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 55 p. (IBN-rapport; no. 267)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1996

Bosdynamiek in bosreservaat Galgenberg

Clerkx, A. P. P. M., Broekmeyer, M. E. A., Szabo, P. J., van Hees, A. F. M., van Os, L. J. & Koop, H. G. J. M., 1996, Wageningen: IBN-DLO. 137 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Start monitoringsysteem natuurtechnisch bosbeheer

Koop, H. G. J. M., van Os, L. J. & Clerkx, A. P. P. M., 1996, Wageningen: DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 75 p. (IBN-rapport; no. 219)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1995

Start monitoring Natuurboszone Amsterdamse Bos; deelrapport 3

Koop, H. G. J. M. & van Os, L. J., 1995, Wageningen: Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 65 p. (IBN-rapport; no. 135)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1994

Back to the future : new functions for rural areas in Europe

van de Klundert, A. F., Dietvorst, A. G. J. & van Os, J., 1994, Unknown Publisher. 50 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic