Projects 2000 2024

Filter
Active

FPOL_eDNA (KB-36-002-025)

van der Hammen, T.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

TU18074 WP2 Aanvulling Fruit 4.0 (BO-67-001-005)

Bondt, N.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

CatchCam 2.0 (KB-36-002-021)

van Helmond, E.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

Rapportage BLO (WOT-04-010-033.17)

Sanders, M.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

Kennisondersteuning COP (BO-43-023.03-011)

Steenbergen, J.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

Myco peptide epitopes (WOT-01-002-023)

Koets, A.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

Productie PPD Tuberculine (WOT-01-002-022)

Koets, A.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

EU Metrofood (KB-37-002-030)

Pustjens-D' Hamecourt, A.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

Gezonde bestanden zeebaars (BO-43-023.02-051)

Smith, S.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

KD-2019-081_Dierproef CPE transmissie in kuikens (BO-43-013.03-015)

de Vos-de Jong, C.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

HIP WP 3.3 Insects (BO-43-011.06-019)

Vossen, J.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

AF16096 Smart Food Intake (BO-61-001-001)

Verain, M.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

Statistically sound demersal sampling (KB-36-002-018)

Chen, C.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

Analyse BLO (WOT-04-010-034.64)

Sanders, M.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject