Research Output

Report

Synthesis report ME01: Integrated observations and modelling of greenhouse gas budgets at the ecosystem level in The Netherlands

Moors, E. J., Dolman, A. J., Elbers, J. A., Hensen, A., Duyzer, J. H., Kroon, P., Veenendaal, E. M., van Huissteden, J., Bosveld, F., Jacobs, C. M. J., Jans, W. W. P., Kuikman, P. J., Nol, L. & Beek, C. L., 2012, Wageningen: National Research Programme Climate changes Spatial Planning / Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte (KvR). 60 p. (KvR report; no. KvR 055/12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Technical documentation for SUMO2 v. 3.2.1

Wamelink, G. W. W., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-werkdocument; no. 108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Technical document concerning the analysis of three English soil samples and the granulate Sepiolite30/60

van der Poll, R. J. & de Snoo, G. R., 2004, Leiden: CML. (CML notes; no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Technische beschrijving van de Atlas "Bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater" en een verkenning koppeling van meetgegevens aan landgebruik

de Graaf, H. J. & de Snoo, G. R., 2004, Leiden: CML, Afdeling Milieubiologie. 67 p. (CML notitie : Afdeling Milieubiologie; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The European Landscape Map

Mücher, C. A., 2007, Wageningen: Wageningen Universiteit.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tussenrapport 2e fase O+BN hellingschraallanden onderzoek, resultaten 2e jaar, mei 2011-mei 2012

Noordwijk, C. G. E., Weijters, M. J., Smits, N. A. C., Kuper, J., Loeb, R., Huiskes, H. P. J., Dimmers, W. J., Bobbink, R. & Siepel, H., 2012, Nijmegen: Stichting Bargerveen. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uitbreiding en herstel van Zuid-Limburgse hellingschraallanden. Eindrapportage 2e fase O + BN onderzoek

Noordwijk, C. G. E., Weijters, M. J., Smits, N. A. C., Bobbink, R., Kuiters, A. T., Verbaarschot, E., Versluijs, R., Kuper, J., Floor-Zwart, W., Huiskes, H. P. J., Remke, E. & Siepel, H., 2013, Driebergen: Bosschap. 167 p. (2013/OBN177-HE)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Validatie van de modellen SMART2, SUMO 1, NUCOM en MOVE op site-, regionaal en national niveau

Wamelink, G. W. W., van Oene, H., Mol-Dijkstra, J. P., Kros, J., van Dobben, H. F. & Berendse, F., 2001, Wageningen: Alterra. 120 p. (Alterra-rapport; no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Veen, turf en Vincent van Gogh

Schouten, M. G. C., van Ool, M. & Kempenaar, A., 2003, Assen: Staatsbosbeheer. 70 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vegetatiekundige inventarisatie en erosiebestendigheid van de waterkeringen in het beheersgebied van Waterschap Vallei en Eem

Schaffers, A. P. & Huiskes, H. P. J., 2009, Wageningen: Alterra. 136 p. (Alterra-rapport; no. 1885)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Veldonderzoek effectiviteit natuurgericht beheer van graslanden : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: achtergrondrapport 2

Melman, T. C. P., Grashof-Bokdam, C. J., Huiskes, H. P. J., Bijkerk, W., Plantinga, J. E., Jager, T., Haveman, R. & Corporaal, A., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 154 p. (WOt-rapport ; no. 56)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Verjonging van jeneverbes (Juniperus communis L.) in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap

Hommel, P. W. F. M., Griek, M., Haveman, R. & de Waal, R. W., 2007, Ede: Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 44 p. (Rapport DK; no. nr. 2007/dk072-O)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning herstel kleinschalige lijnvormige infrastructuur Heuvelland

Wallis de Vries, M. F., Boesveld, A., Bosman, W., Reemer, M., Regelink, J., Rossenaar, A. J., Schaminée, J. H. J. & Veling, K., 2009, Ede: Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 82 p. (Rapport DK; no. nr. 2009/dk110-O)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning LARCH: omgaan met kwaliteit binnen ecologische netwerken

Pouwels, R., Foppen, R. P. B., Wallis de Vries, M. F., Jochem, R., Reijnen, M. J. S. M. & van Kleunen, A., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 88 p. (WOt-werkdocument; no. 165)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vlinders als graadmeter voor verandering in onze omgeving

Wallis de Vries, M. F., 29 Nov 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 4 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voedselaanbod voor gruttokuikens in de Hollandse veenweidegebieden

Verhulst, J., Melman, T. C. P. & de Snoo, G. R., 2008, Wageningen: Alterra. 49 p. (Alterra-rapport; no. 1668)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage 2019

Adams, A., Bijlsma, R-J., Bos, G., Clerkx, S., Janssen, J., van Kleunen, A., Remmelts, W., van Rooijen, N., Schaminée, J., Schmidt, A., van Swaay, C., Wijnhoven, S., Woestenburg, M. (ed.) & van Aar, M. (ed.), 2020, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 52 p. (Thema Informatievoorziening Natuur / Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorkomen en bestrijden van Pitrus-dominantie in natte schraallanden : onderzoeksvoorstel deskundigenteam natte schraallanden overlevingsplan bos en natuur

Kemmers, R. H., Beltman, B., Grootjans, A. P., Jansen, A. J. M., Kooijman, G. & Schipper, P., 2004, Wageningen: Alterra. 57 p. (Alterra-rapport pitrus)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wegbermen en bestuivers, waarde en bedreigingen

Reemer, M., Scheper, J. A. & van Rooij, S. A. M., 9 Oct 2017, Wageningen University & Research. 7 p. (Helpdesk kennisimpuls bestuivers; no. 2017-3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wegwijs in de natuur : achtergronden, illustraties en toepassingen van het informatiesysteem SynBioSys

Bongers, M. G. H., de Graaf, M. C. C., Hennekens, S. M., Janssen, J. A. M., van Loon, H. A. M. M., Ozinga, W. A., van Rooijen, N. M. & Schaminee, J. H. J., 2013, [Wageningen]: Alterra [etc.]. 110 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Werken met waarden bij Staatsbosbeheer. Natuurbehoud als beschavingsnorm

Schouten, M. G. C. & van Ool, M., 2003, Driebergen: Staatsbosbeheer. 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wilde bijen en zweefvliegen per landschapstype

Ozinga, W. A., Scheper, J. A., de Groot, A., Reemer, M., Raemakers, I., van Dooremalen, C., Biesmeijer, K. & Kleijn, D., Dec 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 57 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2920)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Worden rijkswegbermen goed beheerd? Herinventarisatie van Nederlandse wegbermen: een vegetatiekundige en floristische vergelijking van 1986-1988 met 2001

Kalwij, J. M., Sykora, K. V. & Keizer, P. J., 2001, Unknown Publisher. 77 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

WOT-IN infrastructuur: Rapportage 2015

Hennekens, S. M., Boss, M., Schaminee, J. H. J., Weeda, E. J. & Schuiling, C., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-interne notitie; no. 137)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zandafzetting, standplaats, beheer en botanische kwaliteit van Stroomdalgrasland

Rotthier, S. L. F., Sykora, K. V., Bekisa, B., Ras̆omavic̆ius, V., Makaske, A., Wallinga, J. & Schipper, P., 2016, Driebergen: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 196 p. (Rapport; no. nr. 2016/OBN-200-RI)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zijn er kansen voor wilde bijen op het 80 km lange tracé van Leidingenstraat Nederland?

Ottburg, F. G. W. A. & Scheper, J. A., 11 Feb 2018, Wageningen University & Research. 13 p. (Kennisimpuls bestuivers; no. 2018-1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zoom-mantel-kernvegetaties in landschapselementen St. Anthonis

Scheper, J. A., Reemer, M. & van Rooij, S. A. M., 8 Jan 2018, Wageningen University & Research. 10 p. (Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers; no. 2017-1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zouttolerantie van zoetwatergevoede natuurdoeltypen : verkenning en kennislacunes

Paulissen, M. P. C. P., Schouwenberg, E. P. A. G. & Wamelink, G. W. W., 2007, Wageningen: Alterra. 76 p. (Alterra-rapport; no. 1545)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zwischenbericht zur Erforschung der Möglichkeiten der Bildspektrometrie als Methode der Umweltanalytik in der Erdbeobachtung

Itten, K. I., Schaepman-Strub, G., Schopfer, J., Huber, J. & Kneubühler, M., 2004, [S.l.]: Swiss National Research Foundation. 6 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Software

ChronoShop 1.1 for the analysis of circadian properties of behaviour

Spoelstra, K., 24 Jul 2018

Research output: Non-textual formSoftware

Open Access

Natuur in Nederland (App)

Vullings, L. A. E., Landegent, R., Franke, G. J., Teitsma, E., Verharen, E., Meeuwsen, H. A. M., van Rees, M. & Berendse, F., 2013

Research output: Non-textual formSoftware

Open Access
Web publication/site

Bossen van voorspoed en bossen van ascese; de plaats van natuur in de ruimtelijke ordening

Schouten, M. G. C., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Een eigen boek in plaats van een tentamen. (interview door Jeroen Scharroo)

Scharroo, J. & Schaminee, J. H. J., 2011

Research output: Non-textual formWeb publication/site

Naar gekleurde recreatie in het groen

Kloek, M. E., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/site

Open Access

Naar gekleurde recreatie in het groen

Kloek, M. E., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Natuurinnederland.nl

Berendse, F., 2011

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Natuurplan WNF is mooi, maar niet voor Nederland

de Haes, H. A. U., de Snoo, G. R. & Boersema, J. J., 2011

Research output: Non-textual formWeb publication/site

Open Access

Reddingsoperatie voor zeldzame bosplant ‘knikkend nagelkruid’

Bouwman, J. & Vergeer, P., 5 Oct 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Weinig culturele diversiteit in de groene recreatie

Kloek, M. E., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access