Transcriptome analysis of Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum

  • Xiao Qing Huang (Creator)
  • Xiao Hong Lu (Creator)
  • Man Hong Sun (Creator)
  • Rong Jun Guo (Creator)
  • Anne van Diepeningen (Creator)
  • Shi Dong Li (Creator)

Dataset

Search results