Initial soil microbiome of protist for tomato plant health

  • Wu Xiong (Creator)
  • Yuqi Song (Creator)
  • Keming Yang (Creator)
  • Yian Gu (Creator)
  • Zhong Wei (Creator)
  • George A. Kowalchuk (Creator)
  • Yangchun Xu (Creator)
  • Alexandre Jousset (Creator)
  • Qirong Shen (Creator)
  • Stefan Geisen (Creator)

Dataset

Date made available5 Mar 2019
PublisherUtrecht University

Cite this