AMF sequencing

 • Yuji Jiang (Creator)
 • Lu Luan (Creator)
 • Kaijie Hu (Creator)
 • Manqiang Liu (Creator)
 • Ziyun Cheng (Creator)
 • Stefan Geisen (Creator)
 • Xiaoyun Chen (Creator)
 • Huixin Li (Creator)
 • Qinsong Xu (Creator)
 • Michael Bonkowski (Creator)
 • Bo Sun (Creator)

Dataset

Description

AMF Raw sequence reads in red soil.
Date made available1 Sep 2020
PublisherChinese Academy of Sciences

Cite this