• ALTERRA (Creator)

Dataset

Description

Deze kaart geeft een globaal overzicht van de bodemgesteldheid in Nederland in 10 legenda-eenheden. De kaart is afgeleid van de Bodemkaart 1 : 50 000. De eenheden van de Bodemkaart van Nederland zijn vertaald naar een grondsoort, op basis van het bodemmateriaal in het bodemprofiel tot 80 cm-mv. De grondsoortenkaart geeft de ligging van de veengronden en minerale gronden in Nederland. Bij de veengronden komt binnen 80 cm-mv. meer dan 40 cm veen in het bodemprofiel voor. De veengronden worden niet verder onderverdeeld. Bij de minerale gronden komt in het bodemprofiel tot 80 cm-mv. meer dan 40 cm mineraal materiaal (zand, klei of leem) voor. Voor de minerale gronden is een verdere opdeling gemaakt naar samenstelling en textuur van de bouwvoor. In de periode 2001 - 2004 is bij de veengronden het oosten van het land (ca. 100 000 ha) nagegaan of dit nog veengronden zijn. Uit deze veenkartering is gebleken dat ca. 47% van de oppervlakte de veengronden zijn gedeformeerd naar een ander bodemtype. Bij deze gronden is door oxidatie de veenlaag geleidelijk dunner geworden. De gedeformeerde veengronden zijn tot de minerale gronden gerekend. Potentieel gebruik: Regionale en landelijke toepassingen waarvoor globale informatie over de bodemgesteldheid nodig is.
Date made available8 Apr 2011
PublisherWageningen UR
Temporal coverage1980 - 2006
Date of data production2006
Geographical coveragethe Netherlands

Cite this