Robuuste Natuur en Ecologische Veerkracht in de Rijkswateren

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, courseOther

Description

De Rijksnatuurvisie, en de uitwerking hiervan in de Natuurambitie Ambitie Grote Wateren geven de beleidsambitie weer van het ministerie van Economische Zaken voor de grote wateren. Juist in deze wateren staat de komende jaren veel te gebeuren bij water- en natuurbeheerders in uitvoeringstrajecten, uitvoering van KRW maatregelen en bij de implementatie van Natura 2000 beheerplannen. In dit kader is er begin 2016 het BO-project ‘Handreiking Robuuste Natuur’ opgestart. Het oorspronkelijke projectdoel was om een handreiking te formuleren gericht op het realiseren van extra ruimte voor natuurlijke dynamiek in combinatie met de uitvoering van de N2000 beheerplannen (soortbeschermingsdoelen) en KRW maatregelen. Het project heeft daarbij gekeken naar de Zuidwestelijke Delta, het Rivierengebied, het IJsselmeergebied en de Waddenregio. Er is een inventarisatie gemaakt van geplande maatregelen in de Rijkswateren waarbij is uitgegaan van vastgestelde en concept Natura 2000 beheerplannen. Voor de inventarisatie van de KRW maatregelen in de Rijkswateren is gebruik gemaakt van het ‘Beheer- en Ontwikkel Plan voor de Rijkswateren 2016-2021’ (BPRW 2016-2021). Om tot een goede en bruikbare handreiking te komen, is er bij de beoogde doelgroep verkend in welke vorm en met welke inhoud er behoefte is aan een ‘handreiking robuuste natuur’. Ook zijn er workshops georganiseerd in samenwerking met NKWK Duurzaam Beheer Grote Wateren en het LIFE IP programma Deltanatuur om van gedachten te wisselen over ecologische, hydrologische en sociaaleconomische factoren die iets te kunnen zeggen over het begrip ‘ Veerkracht’ en ‘ Robuuste natuur’. De workshop had als doel om de tussenresultaten te presenteren en vervolgens terugkoppeling te krijgen op de resultaten en de handreiking, en deze aan te scherpen. In het project zijn ook Info-Graphics ontwikkeld, welke zijn besproken. In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de verschillende discussiepunten, die tijdens de workshop aan de orde kwamen, en de conclusies, die zijn getrokken.
Period30 Nov 2016
Event typeWorkshop